Bidrag som ger uttryck åt innovativ planering vann arkitekturtävlingen Otaniemen Tietokorttelit

Till vinnare i tävlingen om planeringen av områdena Biologen och Marintekniken i Otnäs i Esbo utsågs bidraget Superpositio.
Illustration av vinnande förslag

Vinnaren i den inbjudna arkitekturtävlingen Otaniemen Tietokorttelit utsågs bland fem bidrag genom juryns enhälliga beslut. Tävlingen anordnades av Senatsfastigheter och Aalto Universitetsfastigheter och inleddes hösten 2021. Det vinnande förslaget inlämnades av L Arkitekter Ab, WSP Finland Ab och Nomaji landskapsarkitekter Ab.

Dessutom gav juryn hedersomnämnanden till bidragen Hill Town av förslagsställarna Arkkitehtitoimisto K2S Oy och Ramboll Finland Ab samt Waves av förslagsställarna Arkkitehtitoimisto Lahdelma & Mahlamäki Oy och WSP Finland Oy. Juryn bestod av representanter för Aalto-universitetet, Aalto Universitetsfastigheter Ab, Senatsfastigheter, Esbo stad, Alvar Aalto-stiftelsen och Finlands Arkitektförbund (SAFA).

"I tävlingen inlämnades fem förslag av hög klass, där man på ett mycket mångsidigt sätt lyckats uppfylla målen för utvecklingen av området och beakta de randvillkor som områdets särdrag ställer. Tävlingen ger ett utmärkt underlag för utvecklingen av den unika campusstadsdelens centrum" säger fastighetsutvecklingschef Emmi Sihvonen.

Högklassigt stadsrum

Juryn ansåg att bidraget Superpositio bäst svarade mot det för tävlingen uppställda målet om en arkitektoniskt och landskapsarkitektoniskt hög nivå. Det vinnande förslagets koncept är starkt, klart och flexibelt och möjliggör intern variation under vidareutvecklingen.  

"För universitetet är det viktigt att i stadsplaneringen upprätthålla en kvalitet på högsta internationella nivå, sådan den kommer till uttryck i Superpositio. Bidraget grundar sig på en noggrann analys av Otnäs, och dess avantgardism, storskaliga förenande verkan, stadsrummen och boendeförhållandena är utomordentliga", konstaterar juryns ordförande Antti Ahlava, Aalto-universitetets biträdande vicerektor med ansvar för utvecklingen av campus.

Superpositio gav uttryck åt innovativ planering för vår tid och framtiden. Juryn rekommenderar att det vinnande förslaget nu vidareutvecklas till en referensplan för detaljplanen styrd av markägarna och Esbo stad, och att man därvid beaktar juryns anvisningar för den fortsatta utvecklingen och de frågor som lyftes fram vid bedömningen. 

"Arkitekturtävlingen Tietokorttelit var en process i två faser som på ett fint sätt belyste platsens särdrag och de idéer och möjligheter som uppstår ur dem. Läget mitt i det av Alvar Aalto planerade campus invid parken skapar en unik atmosfär på platsen som i Superposition skickligt har inlemmats som en del av ett nytt slags nätverk av platser", säger den av SAFA utsedda jurymedlemmen Riikka von Martens.

Bakgrund till och fortsatt planering av Tietokorttelit

I områdena Biologen och Marintekniken tänker man bygga ca 95 000 m2 ny våningsyta för boende, arbetsplatser och för Aalto-universitetets behov. Dessutom får området affärslokaler och ett daghem. Kommunikationerna blir bättre när gång- och cykelvägarna bl.a. får anslutningar till den kommande snabbspårvägen Spårjokerns hållplatser. Ingången från Datavägen till Aalto-universitetets metrostation ligger i planeringsområdet.

Områdets detaljplanering inleds efter arkitekturtävlingen. I en nära framtid kommer en stor del av de nuvarande aktiviteterna i områdena Biologen och Marintekniken att upphöra. Med detaljplaneförändringen vill man skapa en ny levande stadsmiljö där boende, arbetsplatser, service och universitetscampus funktioner inflätas och kompletterar stadsstrukturen. 

Information

Emmi Sihvonen, fastighetsutvecklingschef, Senatsfastigheter
tfn 050 340 1408 [email protected]

Kari Talvitie, direktör, fastighetsutveckling, Aalto Universitetsfastigheter Ab
tfn 040 095 6089, [email protected]

Share
URL kopierat

Read more news

Campus, Studier, Universitetet Published:

Sovkapslarna kan nu användas

Sovkapslarna som skaffats till campuset genom projektet för en inkluderande budget är nu tillgängliga. Läs bruksanvisningen innan du bokar en sovkapsel!
Campus, Universitetet Published:

Föreslå ett nytt namn för byggnaden på Otsvängen 2B

Skicka in ditt namnförslag senast 7.8!
Campus Published:

Nya uteplatser i Kandidatcentret

Möbleringen av campusets utomhusområden ska kompletteras ytterligare senare under våren och sommaren.
Campus, Universitetet Published:

Beredskap för cirkulerande elavbrott på Otnäs campus

Om eventuella elavbrott informeras i mån av möjlighet på förhand.